http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

โครงการประกวดนวัตกรรมจัดการน้ำด้วย 3R ปี2


ชื่อโครงการ : โครงการประกวดนวัตกรรมจัดการน้ำด้วย 3R ปี2
ชื่อองค์กร : บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน )
เกี่ยวกับองค์กร :
เว็บไซต์ :
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมเยาวชน ให้มีโอกาสแสดงความสามารถและทักษะที่เป็นนวัตกรรม ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจัดการด้านน้ำที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและภาคอุตสาหกรรม และสร้างเวทีแห่งโอกาสให้กับนักประดิษฐ์
สถาที่ : http://www.eastwater.com/
รูปแบบโดยย่อ :
อีสท์วอเตอร์ ขอเชิญนิสิต - นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ร่วมโครงการประกวดแข่งขันนวัตกรรมการจัดการน้ำ 3R (Reduce Reuse Recycle) เพื่อชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่าล้านบาท
รายละเอียด :

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน ) หรือ อีสท์วอเตอร์ ขอเชิญนิสิต - นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ร่วมโครงการประกวดแข่งขันนวัตกรรมการจัดการน้ำ 3R (Reduce Reuse Recycle) เพื่อชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่าล้านบาท โดยทีมชนะเลิศ จะได้ร่วมศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ พร้อมรับใบประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมดเขตรับสมัครวันที่ 23 กันยายน 2554

โครงการนวัตกรรม 3R นี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมเยาวชน ให้มีโอกาสแสดงความสามารถและทักษะที่เป็นนวัตกรรม ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจัดการด้านน้ำที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและภาคอุตสาหกรรม และสร้างเวทีแห่งโอกาสให้กับนักประดิษฐ์ จากกลุ่มนิสิต-นักศึกษา ในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่เพื่อนำไปเป็นโครงการต้นแบบ โดยโครงการที่ผ่านการคัดเลือกต้องสามารถขยายผลเป็นต้นแบบนวัตกรรม 3R ให้กับชุมชน ภาคเกษตรกรรม หรือภาคอุตสาหกรรมได้จริง การประกวดโครงการฯ เป็นการแข่งขันประเภททีม

โดยผู้ที่มีสิทธิ์ส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดจะต้องเป็นนิสิต-นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ มีสมาชิกในทีมจำนวน 2-5 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน ขอบเขตของสิ่งประดิษฐ์ ต้องเป็นการคิดค้นกระบวนการผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน ภาคอุตสาหกรรมและประเทศ ให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด ?นวัตกรรม 3R?หรือ ?ลดการใช้ ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ ทั้งนี้ สิ่งประดิษฐ์จะต้องเป็นผลงานที่คิดขึ้นใหม่หรือคิดค้นเพิ่มเติมจนสมบูรณ์ และไม่เคยได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.eastwater.com/


aphondaworathan