http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

ผ้าป่าโซล่าเซลล์


ชื่อโครงการ : ผ้าป่าโซล่าเซลล์
ชื่อองค์กร : มหาวิทยาลัยอีสาน
เกี่ยวกับองค์กร :
เว็บไซต์ :
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้กับห้องอาบน้ำ และสุขาโดยการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์โดยนำแผงโซล่าเซลล์ที่เสียแล้วรวมถึงแบตเตอรี่เก่านำมาซ่อมแซมเพื่อให้ใช้งานได้อีกครั้ง
สถาที่ : วัดป่าหนองหลุบ ต. แดงใหญ่ อ. เมือง จ. ขอนแก่น
รูปแบบโดยย่อ :
นักศึกษาคณะวิศกรรมศาสตร์ ร่วมกันซ่อมแซมบำรุงรักษาแบตเตอรี่และแผงวงจรไฟฟ้าส่องสว่างที่ใช้ระบบโซล่าเซลล์ ณ วัดป่าหนองหลุบ ต. แดงใหญ่ อ. เมือง จ. ขอนแก่น ตามโครงการผ้าป่าโซล่าเซลล์
รายละเอียด :

มหาวิทยาลัยอีสานได้นำนักศึกษาคณะวิศกรรมศาสตร์ ร่วมกันซ่อมแซมบำรุงรักษาแบตเตอรี่และแผงวงจรไฟฟ้าส่องสว่างที่ใช้ระบบโซล่าเซลล์ ณ วัดป่าหนองหลุบ ต. แดงใหญ่ อ. เมือง จ. ขอนแก่น ตามโครงการผ้าป่าโซล่าเซลล์ ที่ใช้ระบบพลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้กับห้องอาบน้ำ และสุขา โครงการซ่อมแบตเตอรี่และแผงวงจรไฟฟ้าส่องสว่างที่ใช้ระบบโซล่าเซลล์โดยการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์นี้ เป็นการนำแผงโซล่าเซลล์ที่เสียแล้วรวมถึงแบตเตอรี่เก่านำมาซ่อมแซมเพื่อให้ใช้งานได้อีกครั้ง

สำหรับแผงโซล่าเซลล์จะมีประสิทธิภาพในการให้ไฟฟ้าประมาณ 80 % จากของเดิม "โครงการนี้เน้นการนำกลับมาใช้ใหม่ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อชุมชน อีกทั้งการที่นำนักศึกษามามีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อมุ่งเน้นปลูกฝังจิตสำนักในการทำงานเพื่อส่วนร่วมโดยไม่หวังผลตอบแทน และปลูกสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาที่กำลังพัฒนาประเทศชาติต่อไป"


aphondaworathan