http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

บริษัท Mazars (Thailand) Ltd. สมทบทุนให้กับสภากาชาดไทย


ชื่อโครงการ : บริษัท Mazars (Thailand) Ltd. สมทบทุนให้กับสภากาชาดไทย
ชื่อองค์กร : Mazars (Thailand) Ltd.
เกี่ยวกับองค์กร : Mazars in Thailand is a leading audit, accounting, tax, legal and advisory practice, combining the benefits of an integrated global partnership with the entrepreneurial drive of the senior advisors.
เว็บไซต์ : www.mazars.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท Mazars (Thailand) Ltd. มอบงบประมาณสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 59,553 บาทให้กับสภากาชาดไทย
รายละเอียด :
บริษัท Mazars (Thailand) Ltd. ผู้นำด้านปรึกษาธุรกิจการจัดทำและการตรวจสอบทางบัญชี กฎหมาย และภาษี ได้สนับสนุนและสบทบทุนให้กับสภากาชาดไทย โดยองค์กรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิต บริการโลหิต และบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย โดยนางรัตติกรณ์ ศักด์ศรีสถาพร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคล ได้เป็นตัวแทนมอบงบประมาณสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 59,553 บาท ให้แก่ วรุณยุพา สุวรรณกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย และ ขนิษฐา สดใส หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย บริษัทมาซาร์สมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกระบวนการพัฒนาขององค์กรให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
21-01-2020 15:46

aphondaworathan