http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

ล็อกซเล่ย์ สนับสนุนของรางวัลวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563


ชื่อโครงการ : ล็อกซเล่ย์ สนับสนุนของรางวัลวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
ชื่อองค์กร : บมจ.ล็อกซเล่ย์
เกี่ยวกับองค์กร : ดำเนินพันธกิจหลักในการผสมผสานการดำเนินธุรกิจในทุกภาคส่วน ให้สอดคล้องควบคู่ไปกับการดูแลสังคม
เว็บไซต์ : www.loxley.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนของขวัญและของรางวัล เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2563
รายละเอียด :
ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนของขวัญและของรางวัล เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2563 ให้แก่หน่วยงานราชการ และชุมชนต่างๆ กว่า 34 ชุมชนในเขตคลองเตย มูลนิธิดวงประทีป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อมอบให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังของชาติต่อไปในอนาคต ณ อาคารล็อกซเล่ย์ คลองเตย เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563.
08-01-2020 11:10

aphondaworathan