http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

AGE ร่วมปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ผลักดันสร้างเครือข่ายด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม


ชื่อโครงการ : AGE ร่วมปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ผลักดันสร้างเครือข่ายด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ชื่อองค์กร : บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : ประกอบกิจการด้านการจัดจำหน่ายถ่านหินสะอาด (Clean Coal) คุณภาพสูง จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยถ่านหินที่จำหน่ายส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย
เว็บไซต์ : www.agecoal.com
รูปแบบโดยย่อ :
AGE ร่วมปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ผลักดันสร้างเครือข่ายด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด :

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวงและองค์กรบริหารส่วนตำบลแม่ลา นำทีมพนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตำบลแม่ลา เพื่อให้เป็นศูนย์การในการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ทั้งนี้ AGE ได้ร่วมนำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินและถังหมักย่อยสลายขยะอินทรีย์ เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับผู้สนใจเข้ามาศึกษาเยี่ยมชม ซึ่งเป็นการขยายผลต่อจากโครงการ "เอจีอี รักษ์ชุมชน รักษ์แวดล้อม" ร่วมสร้างชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ทางบริษัทส่งเสริมและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการตระหนักในการลดปริมาณขยะเปียกในครัวเรือน พร้อมทั้งนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับชุมชน ร่วมไปถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงงานและชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลและยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนแม่ลา ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

21-12-2019 15:03

aphondaworathan