http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอน อนุรักษ์ป่าชายเลน ปีที่ 4


ชื่อโครงการ : แคนนอน อนุรักษ์ป่าชายเลน ปีที่ 4
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัทแคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด นำจิตอาสาบริษัทแคนนอนในประเทศไทยร่วมกันปลูกป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 บริษัทแคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณประยงค์ ไกรทอง ผู้จัดการฝ่ายงานกิจการทั่วไปและ CSR ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน ต.คลองโคน จ.สมุทรสงคราม และพนักงานจิตอาสา กลุ่มบริษัทแคนนอนในประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน โดยได้ดำเนินกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ต้นโกงกาง จำนวน 500 ต้น ภายใต้ โครงการ “แคนนอน อนุรักษ์ป่าชายเลน ปีที่ 4

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งอาหาร, แหล่งที่อยู่ และอนุบาลสัตว์น้ำ เพื่อเป็นแนวป้องกันการพังทลายของหน้าดินบริเวณชายฝั่งทะเล เพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ำชายฝั่งทะเล และพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างพนักงาน หน่วยงานท้องถิ่น และชุมชน สร้างความสามัคคีในชุมชนพร้อมกับสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่และยั่งยืน บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทำกิจกรรมในครั้งนี้ พนักงานทุกท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างประโยชน์กับชุมชนให้น่าอยู่และยั่งยืน แล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมครั้งต่อไป

19-11-2019 11:51

aphondaworathan