http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ชื่อองค์กร : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
เว็บไซต์ : www.irpc.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
ไออาร์พีซีขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน “ลดความเหลื่อมล้ำ” ในกลุ่มผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
รายละเอียด :

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 คุณอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับมอบเกียรติบัตร จาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสที่ ร่วมกับ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระยอง ดำเนิน “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

โดยได้จัดทำแขน-ขาเทียม มอบให้แก่ผู้พิการในพื้นที่จังหวัดระยองที่มาเข้ารับบริการ จำนวนทั้งสิ้น 120 คน ประกอบไปด้วยขาเทียม 138 ขา แขนเทียม 20 ข้าง นอกจากนี้ผู้พิการยังได้รับอุปกรณ์ช่วยเดิน จำนวน 31 ราย และเก้าอี้รถเข็น (Wheelchair) อีก 3 ราย ไออาร์พีซี เป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ที่มีศักยภาพในการช่วยให้ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ซึ่งมีอยู่ประมาณ 970,000 คน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้พิการทางการเคลื่อนไหวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 โดยมีผู้พิการขาขาดทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน จำนวนกว่า 24,000 คน ได้รับความช่วยเหลือผ่าน นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพ รวมถึงองค์ความรู้ของบุคลากรของบริษัทฯ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้พิการขาขาดให้สามารถกลับมาเดินและใช้ชีวิตได้ดังเช่นคนที่มีร่างกายปกติ สามารถดูแลตนเองและครอบครัว มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีความมั่นคงทางจิตใจ ไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นภาระของครอบครัวและสังคม

11-11-2019 09:42

aphondaworathan