http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์(จินตคณิต)


ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์(จินตคณิต)
ชื่อองค์กร : บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : กลุ่มในเครือบริษัท Green River Group ซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดตรัง ทางภาคใต้ของประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายในการขยายอุตสาหกรรมการผลิตโดยการลงทุนในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ Particle Boards ซึ่งป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมการก่อสร้าง การตกแต่งภายใน และเฟอร์นิเจอร์ และในอุตสาหกรรมอื่นๆ จำหน่ายภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศเราคาดหวังที่จะสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นและจากที่เราดำเนินการผลิตสินค้าโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีมากในภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ไม้ยางพารา ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบที่สำคัญของอุตสาหกรกรรมการผลิต Particle Boards เรามุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในผู้ผลิตหลักของธุรกิจไม้ปาร์ติเกิ้ล เพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ เราตระหนักถึงคุณค่าในการนำวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในวัตถุดิบ กระบวนการผลิตและการให้บริการว่าเป็นหัวใจของธุรกิจเพื่อเติบโตในอนาคต บริษัทได้รับการรับรองด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 และ ISO 9001:2015
เว็บไซต์ :
รูปแบบโดยย่อ :
สนับสนุนงบประมาณในการการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์(จินตคณิต) ในวันเสาร์-อาทิตย์ ให้แก่นักเรียนในตำบลควนเมา
รายละเอียด :
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด เล็งเห็นถึงการพัฒนาทางด้านการศึกษาเพื่อยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล จึงเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนในพื้นที่ตำบลควนเมาให้มีความรู้ และทักษะที่เพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวางไร้พรหมแดน และพร้อมเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติและภูมิภาคในอนาคต
09-11-2019 14:46

aphondaworathan