http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอนเปิดโลกวิชาการสู่การสร้างงาน และการศึกษาเพื่อการมีงานทำ “Open House 2019”


ชื่อโครงการ : แคนนอนเปิดโลกวิชาการสู่การสร้างงาน และการศึกษาเพื่อการมีงานทำ “Open House 2019”
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน (ปราจีนบุรี) ประเทศไทย จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี พร้อมครูผู้ควบคุม ได้เข้าศึกษาดูงาน
รายละเอียด :

ตามที่ จังหวัดปราจีนบุรี มีนโยบายที่จะเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนได้มีทางเลือกในการเข้าสู่เส้นทางการศึกษาที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้นักเรียนปรับเปลี่ยนทัศนคติในการเลือกศึกษาต่อระหว่างสายอาชีพกับสายสามัญ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และตอบโจทย์ความต้องการกำลังคนของประเทศ โดยในปีการศึกษา 2562 กำหนดให้มีการนำนักเรียนนักศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพและรับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมหนึ่งในยุทธศาสตร์การสร้างค่านิยมและเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อในสายอาชีพ (ปวช.) ให้มากขึ้น อีกทั้ง เพื่อเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ และสอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาเพื่อการมีงานทำจังหวัดปราจีนบุรี

ในการนี้ บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายฯ ดังกล่าว จึงได้เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี พร้อมครูผู้ควบคุม ได้เข้าศึกษา ดูงาน แบ่งออกเป็น ภาคเช้า จำนวน 50 คน และ ภาคบ่าย จำนวน 50 คน ตัวแทนพนักงานจาก 11 ฝ่ายงาน บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน การประสบความสำเร็จในชีวิต ที่เกิดจากการตัดสินใจเลือกเรียนในสายอาชีพ อีกทั้งคณะทำงานด้าน CSR ของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากร และพี่เลี้ยง ให้กับนักเรียน คุณครู นำพาเยี่ยมชมโรงงาน ตามจุดสวัสดิการต่างๆ ของบริษัทฯ และดำเนินกิจกรรมนันทนาการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่าง บริษัทฯ นักเรียน คุณครู ร่วมกัน

07-11-2019 11:00

aphondaworathan