http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก “ร่วมใจกำจัดยุงลาย...ศัตรูร้ายไข้เลือดออก”


ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก “ร่วมใจกำจัดยุงลาย...ศัตรูร้ายไข้เลือดออก”
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน (ปราจีนบุรี) ประเทศไทย จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
แคนนอนเร่วมพิธีเปิดงานและเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตูม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองรั้ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลท่าตูม ผู้นำชุมชน/แกนนำชุมชน วัดโป่งไผ่ และโรงเรียนบ้านโป่งไผ่
รายละเอียด :
แคนนอนได้ตระหนักถึงความรุนแรงและอันตรายจากโรคไข้เลือดออก อีกทั้งโรงงานเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนที่มีสถานประกอบการในพื้นที่ มีพนักงานที่เป็นประชากรของตำบลท่าตูม ประกอบกับโรงงานได้ให้ความร่วมมือกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมด้วยดีเสมอมา จึงได้นำพนักงานเข้าร่วมและร่วมเดินรณรงค์โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก "ร่วมใจกำจัดยุงลาย....ศัตรูร้ายไข้เลือดออก" ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรคไขเลือดออกอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง และลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน
07-11-2019 09:32

aphondaworathan