http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอน ร่วมอนุรักษ์ ทำนุบำรุงโบราณสถาน สืบสานมรดกโลก


ชื่อโครงการ : แคนนอน ร่วมอนุรักษ์ ทำนุบำรุงโบราณสถาน สืบสานมรดกโลก
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
กลุ่มบริษัทแคนนอนในประเทศไทย ”ได้จัดพิธีสักการะองค์พระนอนวัดโลกยสุธาราม ทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ปลูกต้นไม้และทำความสะอาดบริเวณโบราณสถานวัดโลกยสุธาราม ภายใต้โครงการ แคนนอน ร่วมอนุรักษ์ ทำนุบำรุงโบราณสถานสืบสานมรดกโลก
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. บริษัทแคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด โดยนางประยงค์ ไกรทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการทั่วไปและ CSR เป็นประธานนำคณะจิตอาสากลุ่มบริษัทแคนนอนในประเทศไทย จำนวนกว่า 200 คน ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมส่งเสริมวัฒนธรรม ภายใต้โครงการ แคนนอน ร่วมอนุรักษ์ ทำนุบำรุงโบราณสถาน สืบสานมรดกโลก ภายในกิจกรรมได้จัดพิธีสักการะองค์พระนอน วัดโลกยสุธาราม ทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระ 9 รูป เพื่อเป็นศิริมงคล ทั้งยังร่วมกันปลูกต้นไม้ และทำความสะอาดบริเวณโบราณสถานวัดโลกยสุธาราม โดยมี ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และพุทธศาสนิกชน ร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์กันอย่างเนืองแน่น ณ บริเวณลานหน้าองค์พระนอน วัดโลกยสุธาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์และทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา และรักษามรดกโลก เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากระตุ้นจิตสำนึกในการร่วมกันรักษา และอนุรักษ์ต้นไม้โบราณ และสถานที่สำคัญของประเทศ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทให้แก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่พนักงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงโบราณสถาน สืบสานมรดกโลก ให้คงอยู่สืบไป และเชื่อว่ากิจกรรมนี้จะเพิ่มความตระหนักทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม ในหมู่พนักงานและสร้างประโยชน์กับชุมชนอย่างยั่งยืน แล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมครั้งต่อไป

28-10-2019 08:31

aphondaworathan