http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง : โครงการจัดการขยะในชุมชนแบบบูรณาการ


ชื่อโครงการ : กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง : โครงการจัดการขยะในชุมชนแบบบูรณาการ
ชื่อองค์กร : บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : กลุ่มในเครือบริษัท Green River Group ซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดตรัง ทางภาคใต้ของประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายในการขยายอุตสาหกรรมการผลิตโดยการลงทุนในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ Particle Boards ซึ่งป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมการก่อสร้าง การตกแต่งภายใน และเฟอร์นิเจอร์ และในอุตสาหกรรมอื่นๆ จำหน่ายภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศเราคาดหวังที่จะสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นและจากที่เราดำเนินการผลิตสินค้าโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีมากในภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ไม้ยางพารา ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบที่สำคัญของอุตสาหกรกรรมการผลิต Particle Boards เรามุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในผู้ผลิตหลักของธุรกิจไม้ปาร์ติเกิ้ล เพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ เราตระหนักถึงคุณค่าในการนำวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในวัตถุดิบ กระบวนการผลิตและการให้บริการว่าเป็นหัวใจของธุรกิจเพื่อเติบโตในอนาคต บริษัทได้รับการรับรองด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 และ ISO 9001:2015
เว็บไซต์ :
รายละเอียด :

การแปรรูปขวดพลาสติกเป็นไม้กวาดภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการของคนในชุมชน
"เพื่อชุมชน คนควนเมา"

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเเทศไทย) จำกัด ได้ตระหนักถึงปัญหามลภาวะที่มาจากขยะพลาสติก จึงได้คิดจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา โดยอาศัยความร่วมมือจากชุมชนในการดำเนินงานและบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน และสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย

25-10-2019 14:59

aphondaworathan