http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอนปลูกป่าต้นน้ำ ณ เขื่อนลำตะคอง


ชื่อโครงการ : แคนนอนปลูกป่าต้นน้ำ ณ เขื่อนลำตะคอง
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับภาครัฐ นำพนักงานจิตอาสากลุ่มบริษัทแคนนอนในประเทศไทย ร่วมกันปลูกต้นไม้ 500 ต้น เพื่อให้เป็นป่าต้นน้ำ ณ เขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียด :

วันที่ 14 กันยายน 2562 ฝ่ายงาน CSR โรงงานอยุธยา (HT&RA) ร่วมกับฝ่ายงานสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยบริษัทแคนนอนในประเทศไทย โดยคุณประยงค์ ไกรทอง ผู้จัดการฝ่ายงาน CSR บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด จัดให้มีกิจกรรม เพื่อตอบแทนและช่วยเหลือสังคมด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้จำนวน 500 ต้น ณ เขื่อนลำตะคอง ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ภายใต้โครงการ “แคนนอน ปลูกป่าต้นน้ำ ณ เขื่อนลำตะคอง” ผู้เข้าร่วมเจ้าหน้าที่ภาครัฐ พนักงานจิตอาสา ประชาชนในชุมชน ประมาณ 200 คน พันธุ์ไม้ที่ปลูกได้แก่ ต้นสัก ต้นหว้า ต้นคูณ ต้นเหลืองปรียาธร ต้นขี้เหล็ก เพื่อให้มีความหลากหลายจึงเน้นให้มีทั้งต้นไม้ที่ใช้ประโยชน์ได้ รับประทานได้ และความสวยงาม

วัตถุประสงค์เพื่อปลูกป่าให้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ไหลลงสู่เขื่อนลำตะคอง เพื่อลดวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้ ลดภาวะโลกร้อน และภัยภิบัติทางธรรมชาติ เป็นการสร้างและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ทั้งนี้ ฝ่ายงาน CSR ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไป พวกเราหวังและเชื่อว่ากิจกรรมนี้จะเพิ่มความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในหมู่พนักงานและสร้างความสามัคคีในชุมชนและการเติบโตอย่างยั่งยืน

16-09-2019 15:13

aphondaworathan