http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

IRPC ร่วมออกหน่วยทำขาเทียมกับ มูลนิธิขาเทียมฯ


ชื่อโครงการ : IRPC ร่วมออกหน่วยทำขาเทียมกับ มูลนิธิขาเทียมฯ
ชื่อองค์กร : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
เว็บไซต์ : www.irpc.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
พนักงานจิตอาสา บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมออกหน่วยทำขาเทียมกับ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
รายละเอียด :

พนักงานจิตอาสา บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมออกหน่วยทำขาเทียมกับ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ให้กับผู้พิการในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 21-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อแก้ไขและทำขาเทียมใหม่ ให้แก่ผู้พิการ ทุกเพศ ทุกวัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โดยครั้งนี้สามารถทำขาเทียมให้แก่ผู้พิการได้จำนวน 109 คน 112 ขา ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เป็นหนึ่งในหลักการ ที่บริษัทฯให้ความสำคัญต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ ด้วยตระหนักว่า องค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน ต้องดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งการร่วมออกหน่วยทำขาเทียมและการบริจาคเม็ดพลาสติก บริษัทฯได้ประโยชน์ในการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปพร้อมๆกับการทำประโยชน์เพื่อสังคม ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงาน ในการเป็นผู้ให้และเกื้อกูลสังคม และยังได้เห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในมิติของการสร้างประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย

30-07-2019 09:23

aphondaworathan