http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น จัดทำโครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” ครั้งที่ 3


ชื่อโครงการ : กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น จัดทำโครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” ครั้งที่ 3
ชื่อองค์กร : Innovation Group (Thailand) Ltd.
เกี่ยวกับองค์กร : กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527 เราเป็นกลุ่มธุรกิจที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยคิดค้นนวัตกรรม และมีความชำนาญในเทคโนโลยีการผลิตมากว่า 30 ปี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ และบริการเกี่ยวกับ เคมี พลาสติก ยาง และโพลีเมอร์คุณภาพสูง จนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ที่ครอบคลุม ในอุตสาหกรรมหลายประเภท อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการจัดหาวัตถุดิบในกลุ่มโพลีเมอร์จากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ให้กับตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเน้นพัฒนาการให้บริการ ตามความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ
เว็บไซต์ : www.elastomer-polymer.com
รูปแบบโดยย่อ :
เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น จึงได้จัดทำโครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” จำนวน 35 ตู้ ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลน 35 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้น้องๆ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านการอ่านและพัฒนาการในด้านต่างๆ ให้สูงขึ้น โครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” ครั้งที่ 3 ได้มอบตู้หนังสือให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จ.สมุทรสงคราม จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนคลองตาจ่า (คงจีบอุทิศ) และโรงเรียนวัดปราโมทย์ (พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล และคุณปฏิมา ชุณหสวัสดิกุล เป็นผู้แทนมอบ มีพิธีมอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา
รายละเอียด :

เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น จึงได้จัดทำโครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” จำนวน 35 ตู้ ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลน 35 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้น้องๆ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านการอ่านและพัฒนาการในด้านต่างๆ ให้สูงขึ้น โครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” ครั้งที่ 3 ได้มอบตู้หนังสือให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จ.สมุทรสงคราม จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนคลองตาจ่า (คงจีบอุทิศ) และโรงเรียนวัดปราโมทย์ (พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล และคุณปฏิมา ชุณหสวัสดิกุล เป็นผู้แทนมอบ มีพิธีมอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

23-07-2019 09:24

aphondaworathan