http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอน แบ่งปัน ประสบการณ์ความถนัดสู่น้องๆ ปีที่ 1 (สอนคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านนาใหญ่)


ชื่อโครงการ : แคนนอน แบ่งปัน ประสบการณ์ความถนัดสู่น้องๆ ปีที่ 1 (สอนคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านนาใหญ่)
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัทแคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้เห็นความสำคัญด้านการศึกษาของเด็กนักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของน้องๆ พร้อมกับการเติบโตของเทคโนโลยีในปัจจุบัน
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2562 ฝ่ายงาน CSR โดยคุณประยงค์ ไกรทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการทั่วไปและ CSR ได้จัดให้มี โครงการ “แคนนอน แบ่งปัน ประสบการณ์ความถนัดสู่น้องๆ ปีที่ 1 ขึ้น ครั้งนี้ เป็นการสอนคอมพิวเตอร์ Animation ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยได้เรียนเชิญพนักงานจิตอาสาของบริษัทแคนนอนที่มีความรู้ ความสามารถและความถนัดทางด้านคอมพิวเตอร์ ทั้งยังเป็นอาจารย์ในการสอนเฉพาะด้านของศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาการพนักงาน มาเป็นอาจารย์ในการสอนน้องๆ พร้อมทั้งพี่ๆ ทีมงานจิตอาสาของบริษัทคอยเป็นพี่เลี้ยงในการสอนน้องๆ เรียนคอมพิวเตอร์ พบว่าน้องๆ ให้ความสนใจและตั้งใจเรียนคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้มาก ภายในกิจกรรมการสอนมีการฝึกให้น้องๆ ทดลองสร้าง Animation กังหันลมและมีการแข่งขันประกวดความสวยงามและความรวดเร็วในการทำสามารถทำให้กังหันหมุนได้ น้องๆ ตื่นเต้นและสนุกสนาน

นายประกอบ สอนใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) ได้กล่าวขอบคุณและกล่าวว่าอยากให้ทางบริษัท จัดโครงการดีๆ แบบนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเด็กๆ ได้รับความรู้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ต่อยอดความรู้และยกระดับความสามรถนำไปประกวดแข่งขันระดับเขต ระดับอำเภอ และระดับจังหวัดได้ เราจึงมุ่งมั่นที่จะสานต่อโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะน้องๆ ที่เป็นเยาวชนของชาติในอนาคต เพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

22-07-2019 14:18

aphondaworathan