http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

IRPC มอบผลิตภัณฑ์พลาสติก Random Copolymer Polypropylene ให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯ


ชื่อโครงการ : IRPC มอบผลิตภัณฑ์พลาสติก Random Copolymer Polypropylene ให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯ
ชื่อองค์กร : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
เว็บไซต์ : www.irpc.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ส่งมอบแผ่นพลาสติกที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก ชนิด Random Copolymer Polypropylene ให้แก่มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตขาเทียมให้แก่ผู้พิการขาขาด
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 คุณปิยดา จงพยุหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบแผ่นพลาสติกชนิด Random Copolymer Polypropylene จำนวน 10,500 แผ่น (ผลิตจากเม็ดพลาสติกจำนวน 28 ตัน) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ไออาร์พีซีวิจัยและพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อนำไปใข้ผลิตเบ้าขาเทียมแบบโปร่งแสง ซึ่งช่างทำขาเทียมจะสามารถมองเห็นการแนบของตอขากับเบ้าขาเทียม ทำให้สามารถผลิตขาเทียมที่ผู้พิการสามารถสวมใส่ได้อย่างพอดี ลดอาการเจ็บปวดเวลาสวมใส่ และลดระยะเวลาในการผลิตขาเทียมในแต่ละครั้ง

โดย รศ.นพ. วัชระ รุจิเวศพงศธร เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิขาเทียมฯ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ไออาร์พีซี ดำเนิน "โครงการขาเทียม" ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ มาตั้งแต่ปี 2554 โดยบริจาคเม็ดพลาสติกให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯ ปีละประมาณ 20 ตัน เพื่อให้มูลนิธิฯ มีวัตถุดิบเพียงพอในการผลิตขาเทียมให้แก่ผู้พิการขาขาด โดยก่อนจะนำส่งเม็ดพลาสติกให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯ เม็ดพลาสติกเหล่านั้นจะต้องถูกนำไปรีดให้เป็นแผ่นตามขนาดที่ทางมูลนิธิฯ กำหนดเสียก่อน โดย บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - EPG ลูกค้าของบริษัทฯ ได้ทำการรีดเม็ดพลาสติกที่บริษัทฯ จะบริจาคให้แก่มูลนิธิฯ ให้เป็นแผ่นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

และในครั้งนี้ คุณพงษ์ศักดิ์ วัฒนการุณวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจปิโตรเคมี เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบแผ่นพลาสติกจาก คุณธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และแสดงความขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมดำเนินโครงการเพื่อสังคมของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

08-07-2019 09:23

aphondaworathan