http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

โครงการ แคนนอน สร้างฝายอนุรักษ์ห้วยน้ำเค็ม (ต่อเนื่อง)


ชื่อโครงการ : โครงการ แคนนอน สร้างฝายอนุรักษ์ห้วยน้ำเค็ม (ต่อเนื่อง)
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
แคนนอน ร่วมใจกันสร้างฝายชะลอน้ำ ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน 2 (จุดสกัดห้วยน้ำเค็ม) อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 นางประยงค์ ไกรทอง ผู้จัดการฝ่ายงาน CSR ร่วมกับพนักงานจิตอาสาบริษัทแคนนอนในประเทศไทย และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน 2 (จุดสกัดห้วยน้ำเค็ม) รวมทั้งสิ้น จำนวน 120 คน ได้ดำเนินกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ภายใต้ โครงการ แคนนอน สร้างฝายอนุรักษ์ห้วยน้ำเค็ม (ต่อเนื่อง) โดยร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 2 ฝาย ความกว้าง 1 เมตร ความยาว 6 เมตร

ในการสร้างฝายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างฝายชะลอน้ำฟื้นฟูป่าต้นน้ำในอุทยานแห่งชาติทับลานอย่างต่อเนื่อง ชะลอการไหลของน้ำ ลดการชะล้างพังทลายของดิน และเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผืนป่า เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า และสร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศป่าต้นน้ำลำธาร และการดำรงชีวิตของชุมชนสำรองน้ำไว้ใช้สำหรับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานจิตอาสา ชุมชน และหน่วยงานภายนอกในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบไป พวกเราหวังและเชื่อว่ากิจกรรมนี้จะเพิ่มความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในหมู่พนักงานและสร้างประโยชน์กับชุมชนอย่างยั่งยืน แล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมครั้งต่อไป

02-07-2019 11:33

aphondaworathan