csrcom.com
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

“JKS เรารักมาบยางพร” มอบทุนการศึกษา 89 ทุน 4 โรงเรียนในเขตตำบลมาบยางพร

ชื่อโครงการ : “JKS เรารักมาบยางพร” มอบทุนการศึกษา 89 ทุน 4 โรงเรียนในเขตตำบลมาบยางพร
ชื่อองค์กร : เจเคเอส ฟิวเจอร์
เกี่ยวกับองค์กร : ดำเนินกิจการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เว็บไซต์ : www.jks.co.th

รูปแบบโดยย่อ :
“เจเคเอส ฟิวเจอร์” หนุนสร้างโอกาสการศึกษา มอบทุนการศึกษา 89 ทุน 4 โรงเรียน ในเขตตำบลมาบยางพร พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านน้องๆ ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ยากแค้น และมอบสิ่งของเพื่อเป็นการช่วยเหลือทั้ง 4 ครอบครัว

รายละเอียด :
“เจเคเอส ฟิวเจอร์” หนุนสร้างโอกาสการศึกษา มอบทุนการศึกษา 89 ทุน 4 โรงเรียน ในเขตตำบลมาบยางพร พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านน้องๆ ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ยากแค้น และมอบสิ่งของเพื่อเป็นการช่วยเหลือทั้ง 4 ครอบครัว บริษัท เจเคเอส ฟิวเจอร์ จำกัด เดินหน้าสนับสนุนการศึกษาโดยมอบทุนรวมกว่า 150,000 บาท ให้แก่เยาวชนและโรงเรียนในพื้นที่ ตำบลมาบยางพร จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.

บริษัท เจเคเอส ฟิวเจอร์ จำกัด นำโดย ดร.ชัยรัตน์ เงินท้วม ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาภายใต้ชื่อโครงการ “JKS เรารักมาบยางพร” มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ยากจน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นปีแรกแห่งการแบ่งปัน และจะทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี พิธีมอบทุนในครั้งนี้ มอบให้แก่ 4 โรงเรียนในเขตตำบลมาบยางพร จังหวัดระยอง ได้แก่โรงเรียนบ้านมาบยางพร โรงเรียนบ้านมาบเตย โรงเรียนบ้านห้วยปราบ และโรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม รวมจำนวน 89 ทุน ทุนละ 1,500 บาทมูลค่ากว่า 150,000 บาท”

ซึ่งนักเรียนที่ได้รับทุนในครั้งนี้ ทั้งหมดล้วนเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ นอกจากนี้ ดร.ชัยรัตน์ เงินท้วม ยังสนับสนุนเงินทุนให้โรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียน เพื่อนำไปพัฒนาทั้งทางด้านสื่อการสอนและสาธารณสุขภายในโรงเรียน อาทิ น้ำดื่ม และอาหารกลางวัน เป็นต้น จากนั้นในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ดร.ชัยรัตน์ เงินท้วม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะ ยังเดินทางลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านน้อง ๆ จำนวน 4 ครอบครัว ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากแค้น และต้องทำงานช่วยเหลือครอบครัวเพื่อเลี้ยงชีพและเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่ตนเอง

ทั้งนี้ ยังนำสิ่งของที่เป็นปัจจัยในการดำรงชีวิต เช่น ข้าวสาร น้ำดื่ม ของใช้ที่จำเป็น บริจาคให้แก่น้อง ๆ และครอบครัวทั้ง 4 ครอบครัวอีกด้วย บรรยากาศในพิธีมอบทุนการศึกษารวมถึงการลงพื้นที่ของ ดร.ชัยรัตน์ เงินท้วม ในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความอบอุ่น และเป็นกันเอง นอกจากบริษัทจะมุ่งมั่นพัฒนาผลิตสินค้า บ้านที่ดีที่สุดเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้าและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตำบลมาบยางพรจากภายนอกแล้ว ก็ยังมุ่งเน้นพัฒนาตำบลมาบยางพรจากภายในผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในเขตตำบลมาบยางพรให้มีคุณภาพที่ดีที่สุด เพื่อผลิตบุคลากรที่ดีให้กับประเทศชาติสืบต่อไป พิธีมอบทุนนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม จังหวัดระยอง
aphondaworathan