csrcom.com
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

ซีเกท ประเทศไทยมอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จำนวน 80 ตัว แก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อโครงการ : ซีเกท ประเทศไทยมอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จำนวน 80 ตัว แก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชื่อองค์กร : บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

รูปแบบโดยย่อ :

ซีเกท ประเทศไทยมอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จำนวน 80 ตัว แก่สจล. เพื่อสนับสนุนโครงการ Machine Learning Service (ML Server)

รายละเอียด :
นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยและรองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงาน โคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ซ้าย) มอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ความจุ 6 เทราไบต์ จำนวน 80 ตัวแก่รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริเดช บุญแสง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ขวา) ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในโครงการ Machine Learning Service (ML Server) ซึ่งเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บรรดานักศึกษาและนักวิจัย
aphondaworathan