csrcom.com
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน คนรักรถไฟฟ้า

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน คนรักรถไฟฟ้า
ชื่อองค์กร : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
เว็บไซต์ : www.mrta.co.th

รูปแบบโดยย่อ :

พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่บริเวณสำนักงาน รฟม. (ถนนพระราม9) ให้เป็นพื้นที่สีเขียวใจกลางเมือง โดยปรับภูมิทัศน์บรรยากาศภายในให้ร่มรื่นและสามารถใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย อาทิ เดิน-วิ่ง ปั่นจักรยาน รวมทั้งพักผ่อนหย่อนใจ อันเป็นการดำเนินงานด้าน CSR ที่องค์กรมีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด :

รฟม. สำรวจความพึงพอใจประชาชนผู้เข้ามาใช้พื้นที่ภายในสำนักงาน รฟม. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยสำนักผู้ว่าการ ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้พื้นที่บริเวณสำนักงาน รฟม. ในการออกกำลังกายและพักผ่อน ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 23 เมษายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่บริเวณสำนักงาน รฟม. ให้สวยงาม มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนและชุมชนโดยรอบ ตลอดจนพนักงาน รฟม. ใช้เป็นสถานที่ในการออกกำลังกายและพักผ่อน

การสำรวจความพึงพอใจดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน คนรักรถไฟฟ้า ซึ่ง รฟม. ได้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาพื้นที่โดยรอบสำนักงาน รฟม. ที่ได้เวนคืนมาเพื่อดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้า ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและชุมชนโดยรอบ โดยการจัดสรรให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อน ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใจกลางกรุงเทพมหานครอีกแห่งหนึ่ง ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวภายหลังจาก การพัฒนาและปรับปรุงแล้วเสร็จจะเป็นสวนสุขภาพ รฟม. ที่ได้มาตรฐาน มีภูมิทัศน์สวยงามสำหรับประชาชน ชุมชนโดยรอบ และพนักงาน รฟม. ได้ใช้ประโยชน์เป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ รฟม. ตระหนัก และให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
aphondaworathan