csrcom.com
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

บริษัท Mazars (Thailand) Ltd. สมทบทุนให้กับมูลนิธิเด็ก

ชื่อโครงการ : Mazars มอบทุนการศึกษาจากพี่สู่น้อง
ชื่อองค์กร : Mazars (Thailand) Ltd.
เว็บไซต์ : www.mazars.co.th

รูปแบบโดยย่อ : บริษัท Mazars (Thailand) Ltd. มอบงบประมาณสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 75,231 บาทให้กับมูลนิธิเด็ก

รายละเอียด :
บริษัท Mazars (Thailand) Ltd. ผู้นำด้านปรึกษาธุรกิจการจัดทำและการตรวจสอบทางบัญชี กฎหมาย และภาษี ได้สนับสนุนและสบทบทุนให้กับมูลนิธิเด็ก โดยมูลนิธินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ทุกข์ยากและถูกทอดทิ้ง ให้มีโอกาสพัฒนาอย่างสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

โดยนางรัตติกรณ์ ศักด์ศรีสถาพร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคล ได้เป็นตัวแทนมอบงบประมาณสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 75,231 บาท ให้แก่ สุพัตรา โชติกล่อม หัวหน้ารณรงค์และประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนเงินทุนในครั้งนี้เพื่อช่วยหลือเด็กด้านปัจจัยพื้นฐาน การดำเนินชีวิตและสวัสดิการต่าง ๆ ให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสม และบริษัทมาซาร์สมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกระบวนการพัฒนาของมูลนิธิ ให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
aphondaworathan