csrcom.com
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

น้ำตาลสุรินทร์ : ครอบครัวน้ำตาล ส่งความหวาน ปันความอบอุ่น

ชื่อโครงการ : น้ำตาลสุรินทร์ : ครอบครัวน้ำตาล ส่งความหวาน ปันความอบอุ่น
ชื่อองค์กร : บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
รูปแบบโดยย่อ :
ส่งมอบความอบอุ่นให้แก่ชุมชน
รายละเอียด :

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด นำโดยฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และภาพลักษณ์ ได้มีโครงการ ครอบครัวน้ำตาล ส่งความหวาน ปันความอบอุ่น เพื่อจัดหาผ้าห่มมาแจกจ่ายให่กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวในเขตรอบๆโรงงาน โดยครั้งนี้ได้มุ่งเน้นไปที่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวที่ยากจนและประชาชนที่ขาดแคลนผ้าห่ม เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ภัยหนาว

aphondaworathan