csrcom.com
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) : กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ชื่อโครงการ : อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) : กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
ชื่อองค์กร : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) จำกัด
รูปแบบโดยย่อ :
จัดกิจรรมงานวันเด็กร่วมกับชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง)
รายละเอียด :

ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 บ.อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) จำกัด (โรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้) ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานและโรงเรียนที่อยู่โดยรอบ เพื่อร่วมส่งมอบความสุขให้แก่น้องๆในชุมชน และส่งเสริมให้เด็กๆได้แสดงศักยภาพอย่างเหมาะสม โดยได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
1.งานวันเด็กแห่งอมตะซิตี้ ครั้งที่ 6
2.งานวันเด็กโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต
3.งานวันเด็กโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 9
4.งานวันเด็ก ตำบลมาบยางพร

นอกจากนี้ยังได้ จัดการประกวดคัดไทย ในหัวข้อ "140 ปี บี.กริม ยืนหยัดเคียงคู่ไทย ด้วยหัวใจโอบอ้อมอารี" เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงหลักการเขียนที่ถูกต้อง และได้ทำการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน ในวันที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย ทั้งนี้เรามีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมด้วยความโอบอ้อมอารี ตามวิสัยทัศน์ของเรา และขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม และพบกันใหม่ในกิจกรรมครั้งต่อไป

aphondaworathan