csrcom.com
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นร่วมสนับสนุนกิจกรรม “Chem Challenge #7” เสริมศักยภาพนักเคมี GEN ใหม่

ชื่อโครงการ : กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นร่วมสนับสนุนกิจกรรม “Chem Challenge #7” เสริมศักยภาพนักเคมี GEN ใหม่
ชื่อองค์กร : Innovation Group (Thailand) Ltd.
รูปแบบโดยย่อ :
รายละเอียด :

ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบทุนสนับสนุนการจัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเคมี “Chem Challenge ครั้งที่ 7” ชิงโล่รางวัลสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา นิสิตภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับ มัธยมปลายได้แสดงความรู้ความสามารถในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติทางเคมี พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสร้างโอกาสให้นิสิตภาควิชาเคมีได้ทำงานร่วมกับคณาจารย์อย่างเป็นระบบ และขอแสดงความยินดีกับ นายปรเมศ โกมลวาสี และนายจารุกร ทองดี จากโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ที่คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันในครั้งนี้

aphondaworathan