csrcom.com
True ปลูกปัญญา
ข่าว CSR

Maximizing Social Value Guidebook เพื่อพยากรณ์ผลลัพธ์ที่จะได้จากโครงการผ่านกรอบแนวคิด SROI โดย Social Value Thailand

Maximizing Social Value Guidebook เพื่อพยากรณ์ผลลัพธ์ที่จะได้จากโครงการผ่านกรอบแนวคิด SROI โดย Social Value Thailand

           

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment : SROI) คืออะไร?

ในปัจจุบันการทำกิจกรรมต่างๆของธุรกิจ นั้นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ไกลตัวไม่สามารถจับต้องให้เป็นรูปตัวเงินได้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เราจะให้ความส้าคัญกับตัวเงินที่สามารถจับต้องได้มีราคาทางการตลาดสามารถจับต้องและซื้อขายได้จนละเลยที่จะให้ความส้าคัญกับมูลค่าที่จับต้องไม่ได้

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment : SROI)
เป็นกรอบเครื่องมือในการวัดมูลค่าที่กว้างขึ้น SROI พยายามลดความเหลื่อมล้้าและความเสื่อมโทรมของสังคมและสภาพแวดล้อมโดยการรวมมูลค่าทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ

SROI จะเป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงของผู้คนและองค์กรที่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรม SROI จะคำนึงถึงเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยการวัดผลทางสังคม, สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจแล้วจึงใช้ตัวเลขทางการเงินเป็นตัวแทนในผลดังกล่าว จะช่วยให้สามารถค้านวณอัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนได้

ตัวอย่างเช่นอัตราส่วน 3:1 แปลว่าการลงทุน 1 บาทได้รับผลตอบแทนทางสังคมจ้านวน 3 บาท
SROI คือ ตัวแทนมูลค่าทางการเงิน เนื่องจากเงินเป็นหน่วยกลางในการวัดที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในการแสดงมูลค่า ในทิศทางเดียวกันการท้าแผนธุรกิจควรมีข้อมูลมากกว่าการประมาณทางการเงิน ซึ่งSROI มีมากกว่า
นั้น SROI เป็นการพูดถึงข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยอ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
การวิเคราะห์ SROI นั้นมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาวิธีการด้าเนินการของ
ทั้งองค์กร การด้าเนินงานที่เฉพาะเจาะจง การด้าเนินการของภาพใหญ่ภายนอกองค์กร

ขั้นตอนในท้า SROI :
ซึ่งการด้าเนินการวิเคราะห์ SROI เกี่ยวข้องกับ 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. การก้าหนดขอบเขตและการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของโครงการ สิ่งส้าคัญคือการก้าหนดขอบเขตให้ได้อย่างชัดเจน
2. การรวบรวมผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องที่จะใช้ค้านวณผลกระทลที่เกิดขึ้น หรือทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเงินลงทุน ผลิตของโครงการ และผลลัพธ์ของโครงการที่เกิดขึ้น
3. การตรวจสอบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและประมาณการเป็นมูลค่า ในขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการจัดหาเอกสารเพื่อแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
4. การสร้างผลกระทบ การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์และการแปลงเป็นมูลค่าทางการเงินกับผลลัพธ์นั้น ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือเกิดจากปัจจัยอื่น ๆ จะถูกตัดออกจากการพิจารณา 3
5. การค้านวณผลตอบแทนทางสังคม ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องโดยรวมผลลัพธ์ทั้งที่เป็นด้านบวก ด้านลบและเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นกับการลงทุน รวมทั้งวัดความอ่อนไหวของผลลัพธ์ที่ได้
6. การรายงาน การใช้ และการน้าไปใช้เรื่องนี้มักถูกละเลย ขั้นตอนสุดท้ายที่ส้าคัญนี้เกี่ยวข้องกับการนำเสนอผลการศึกษาที่จัดท้ากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการ ตอบสนอง กระบวนการน้าผลลัพธ์และการตรวจสอบรายงาน

คู่มือ Maximizing Social Value Guidebook จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติ การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม ผ่านกรอบแนวคิด SROI   ไม่ใช้เพียงแค่ การวัด (Measure) แต่เป็น การบริหารติดตาม (Manage) และการขยายผลลัพธ์ (Maximize) 
สามารถดาวน์โหลด Guidebook ฉบับเต็มได้ที่ :
 
aphondaworathan