csrcom.com
True ปลูกปัญญา
ข่าว CSR

เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส ได้รับการรับรองGreen Industry Level 4เป็นรายเดียวในกลุ่มบริษัท106

บริษัท เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด  ผู้นำธุรกิจโรงงานรีไซเคิลกากของเสียขนิดของเหลวและของแข็ง เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน และวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาอุตสาหกรรม ได้รับการรับรอง Green Industry Level 4  เป็นรายเดียวในกลุ่มบริษัท106 ที่ได้การรับรองมาตรฐานดังกล่าวอย่างครบวงจร และถือเป็นการบุกเบิกเพื่อให้อุตสาหกรรมรีไซเคิล เข้าสู่มาตรฐานวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ที่สูงกว่ามาตรฐานขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด 
 
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด  ซึ่งทำธุรกิจโรงงานรีไซเคิลกากของเสียขนิดของเหลวและของแข็ง เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน และวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาอุตสาหกรรม ได้รับการรับรอง Green Industry Level 4 จากกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมีนายธีระพล ติรวศิน กรรมการผู้จัดการ และ นายวิโรจน์ อุดมสุขธรรม ผู้จัดการส่วนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล จากนาย สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และมี นาย มงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมและคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมในพิธี
 
ทั้งนี้ บริษัท เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นกลุ่มบริษัทในบัญชีรายชื่อลำดับ 106 (ประเภทหรือชนิดของโรงงาน โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ เงื่อนไขโรงงานที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 50 ตันต่อวันขึ้นไป ) เพียงรายเดียวที่ได้การรับรองมาตรฐานดังกล่าวอย่างครบวงจร   โดยการได้รับการรับรองมาตรฐาน Green Industry Level 4 ในครั้งนี้ ถือเป็นการบุกเบิกเพื่อให้อุตสาหกรรมรีไซเคิล เข้าสู่มาตรฐานวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ที่สูงกว่ามาตรฐานขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นมาตรฐานสำคัญที่จะทำให้ความเชื่อมั่นในการดำเนินอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทยได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
 
สำหรับบริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด นั้นถือเป็นผู้ให้บริการรับกำจัดบำบัดกากของเสีย โดยนำกลับมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงทดแทน และวัตถุดิบทดแทน เพื่อให้สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยในเตาเผาอุตสาหกรรม ซึ่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ได้คือ เชื้อเพลิงทดแทนชนิดเหลว  เชื้อเพลิงแข็งทดแทน (RDF) และวัตถุดิบทดแทนวัสดุธรรมชาติเป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นผู้ให้บริการตรวจวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO17025 
 
ที่ผ่านมา บริษัท เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด ถือเป็นผู้ให้บริการ รายแรกๆที่ได้รับการรับรอง เหรียญทองจากโครงการยกระดับของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหลายปีต่อเนื่อง

aphondaworathan