csrcom.com
True ปลูกปัญญา
ข่าว CSR

KTBGS รับมอบใบเกียรติคุณรับรอง Green Meetings

อรจรรยา จันทรวรสุทธิ์ (คนที่ 1 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัยกรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด หรือ KTBGS  ได้รับเกียรติให้เข้ารับมอบใบรับรอง Green meetings พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน สำหรับผลิตภัณฑ์และการรับรองใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน และเกียรติบัตรการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ - กรกฎาคม 2560


aphondaworathan