http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
World Content

มูลนิธิ IKEA บริจาค 1 ยูโรต่อตุ๊กตาผ้าหนึ่งตัวช่วยโรงเรียนใน 7 ประเทศของแอฟริกา

 มูลนิธิ IKEA บริจาค 1 ยูโรต่อตุ๊กตาผ้าหนึ่งตัวช่วยโรงเรียนใน 7 ประเทศของแอฟริกา

    
เพียง 1 ยูโร ก็ช่วยให้เด็กๆ 5 คนในประเทศกำลังพัฒนามีหนังสือและดินสอใช้
โครงการ Soft Toys เพื่อการศึกษาเป็นโครงการระดับโลกที่จัดขึ้นทุกๆ สิ้นปีและมีระยะเวลาประมาณสองเดือน โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง IKEA และมูลนิธิ IKEA (IKEA Foundation) ที่มีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมเงินช่วยเหลือและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเยาวชนที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขา ให้หลุดพ้นจากวงจรความยากจน ความสำเร็จของโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความร่วมใจของลูกค้า IKEA ทุกคน เพราะมูลนิธิ IKEA ได้บริจาค 1 ยูโรต่อตุ๊กตาผ้าหนึ่งตัวที่ลูกค้าช่วยกันซื้อในช่วงเวลาดังกล่าว
UNICEF นำเงินบริจาคที่ได้จากโครงการ Soft Toys เพื่อการศึกษาของปีที่แล้วไปสนับนุนโรงเรียนต่างๆใน 7 ประเทศของทวีปแอฟริกา ปัญหาที่พบทั่วไป เช่น ปัญหาขาดแคลนโรงเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอน ปัญหาความไม่สงบทางการเมือง เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้อัตราการออกจากโรงเรียนก่อนสำเร็จการศึกษาสูงขึ้น
UNICEF กำลังดำเนินการเพื่อก่อตั้งโรงเรียนในชุมชนที่ขาดแคลน และให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนที่มีอยู่เดิมให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษาได้อย่างสมบูรณ์
ที่มา : 
http://www.ikea.com/ms/th_TH/about_ikea/people_and_planet/people-and-communities_201321.html

aphondaworathan