csrcom.com
True ปลูกปัญญา
World Content

Solar Landfill แสงสว่างใหม่ของการผลิตพลังงาน

            

 

Solar Landfill แสงสว่างใหม่ของการผลิตพลังงาน

ภูเขา Hickory Ridge เป็นพื้นที่ว่างทางนอกเมืองของ Atlanta, Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งพื้นที่ว่างประมาณ 10 เอเคอร์ได้ถูกเปลี่ยนมาเป็น Solar Panels และด้วย แผ่น Flexible Solar Strip 7,000 แผ่น มันสามารถผลิตไฟฟ้า 1 ล้านวัตต์ ซึ่งสามารถแจกจ่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนในบริเวณใกล้เคียงได้ใช้อย่างพอเพียง การติดตั้งระบบ Solar Landfill นี้มีมูลค่าค่อนข้างสูงแต่ว่าจะมีค่าดูแลรักษาค่อนข้างต่ำ แถมยังสามารถซ่อมแซมได้ง่ายอีกด้วย

                                                  

จากข้อมูลของ U.S. Environmental Protection Agency ประเทศสหรัฐอเมริกามีพื้นที่ว่างกว่า 100,000 แปลง รวมเป็นเนื้อที่กว่า 1,000 เอเคอร์ ซึ่งมีโอกาศสูงที่โครงการลักษณะแบบนี้จะเกิดขึ้นอีกมากมายในสหรัฐอเมริกา   

ที่มา : http://edition.cnn.com/2011/11/30/us/landfill-atlanta-solar/index.html

aphondaworathan