http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2567 “แคนนอนเปลี่ยนปฏิทินเก่า เพื่อประโยชน์ต่อผู้พิการทางสายตาปี 4”

ชื่อโครงการ : โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2567 “แคนนอนเปลี่ยนปฏิทินเก่า เพื่อประโยชน์ต่อผู้พิการทางสายตาปี 4”
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
 
รายละเอียด :

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมคือ เรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้จัดกิจกรรม “แคนนอนเปลี่ยนปฏิทินเก่า เพื่อประโยชน์ต่อผู้พิการทางสายตาปี 4” โดยมีการรวมรวมปฎิทินปีเก่าจำนวนกว่า 973 ชิ้น นำมาจัดทำชุดบัตรคำอักษรเบรลล์โดยพนักงาน 40 ชุด และนำไปมอบให้โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา พร้อมทั้งมอบ HD Portable (เครื่องช่วยอ่านสำหรับผู้พิการทางสายตาบางส่วน) นมเสริมพัฒนาการ 5 ลัง, กระดาษ A4 20 รีม, หน้ากากอนามัย 30 กล่อง และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนผู้พิการทางสายตาและบุคคลกรเพื่อประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนผู้พิการทางสายตา

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ บริษัทแคนนอนประเทศไทย นำโดย คุณนูโนมูระ Principal Staff Manager และคุณโทมิยาสึ ผู้จัดการทั่วไป, คุณวิชัย สานคล่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดนครราชสีมาและพนักงานจิตอาสารวมทั้งหมด 53 คน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ที่ผ่านมา

aphondaworathan