http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนเงิน จำนวน 50,000 บาท ให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี

ชื่อโครงการ : บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนเงิน จำนวน 50,000 บาท ให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร
 
รายละเอียด :

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ตัวแทนพนักงานของบริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2567 และร่วมสนับสนุนเงิน จำนวน 50,000 บาท ให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีในการบริการทางการแพทย์ และการดำเนินงานการรับบริจาคโลหิต งานปฎิบัติบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยให้การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร การดำเนินงานรับบริจาคโลหิต และกิจกรรมอื่นๆของสภากาชาดไทย

aphondaworathan