http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

แคนนอนส่งเสริมทักษะการเอาตัวรอดจากอันตราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย (OHS) และเจ้าหน้าที่ด้านวิศกรรมไฟฟ้า (ENG4)

ชื่อโครงการ : แคนนอนส่งเสริมทักษะการเอาตัวรอดจากอันตราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย (OHS) และเจ้าหน้าที่ด้านวิศกรรมไฟฟ้า (ENG4)
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร
 
รายละเอียด :

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยพนักงาน ได้จัดกิจกรรม แคนนอนส่งเสริมทักษะการเอาตัวรอดจากอันตราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย (OHS) และเจ้าหน้าที่ด้านวิศกรรมไฟฟ้า (ENG4) จัดกิจกรรมให้ความรู้ “ทักษะการป้องกันอันตรายรอบตัวเด็ก” โดยในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้กับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลและปฐมวัย ในวันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ จังหวัดปราจีนบุรี

โดยมีเนื้อหาดังนี้
1.) อันตรายจากของมีคม
2.) อันตรายจากสัตว์มีพิษ
3.) อันตรายจากอุปกรณ์ไฟฟ้า
และ กิจกรรมเกมรู้ทันอันตรายรอบตัวก่อนและหลังการเรียนรู้ให้กับนักเรียน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้เด็กรู้จักหลีกเลี่ยงและป้องกันความเสี่ยงจากภัยอันตราย หรือสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างถูกวิธี

ทั้งนี้ได้สนับสนุนสิ่งของในเรื่องความสะดวกของสภาพแวดล้อมของโรงอาหารและวัตถุดิบอาหารให้กับโรงเรียนบ้านโป่งไผ่ จังหวัดปราจีนบุรี

aphondaworathan