http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
ข่าว CSR

LOXLEY รับรางวัล องค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ ปี 2565

ชื่อโครงการ :  รับรางวัล องค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ ปี 2565
ชื่อองค์กร : บมจ.ล็อกซเล่ย์
เกี่ยวกับองค์กร : ดำเนินพันธกิจหลักในการผสมผสานการดำเนินธุรกิจในทุกภาคส่วน ให้สอดคล้องควบคู่ไปกับการดูแลสังคม
เว็บไซต์ : www.loxley.co.th
รายละเอียด :

บมจ.ล็อกซเล่ย์ รับมอบรางวัล "องค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ ประจำปี 2565” ประเภทดีเด่น จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ดร.ดวริต ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย น.ส.รัตนา วัชรเสถียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล "องค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ ประจำปี 2565” ประเภทดีเด่น จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรธุรกิจในตลาดทุนไทย ที่มีศักยภาพในการสนับสนุนกลุ่มผู้เปราะบาง และผู้พิการสามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้

โดยได้รับเกียติจาก นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้มอบรางวัล ทั้งนี้รางวัล "องค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ" สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เริ่มมอบปีนี้เป็นครั้งแรก เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี เพื่อสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานในภาคตลาดทุนไทย ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการจ้างงานคนพิการและสนับสนุนอาชีพคนพิการเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังผนวกแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอีกด้วย

aphondaworathan