http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

“2 สถาบันลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนา” วิทยาลัยดุสิตธานี และ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการส่งเสริมวิชาชีพ

ชื่อโครงการ : “2 สถาบันลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนา” วิทยาลัยดุสิตธานี และ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการส่งเสริมวิชาชีพ
ชื่อองค์กร : Dusit Thani College
รูปแบบโดยย่อ :
รายละเอียด :

วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย นางสาวฟลาวเกอะ เกอร์เบนส์  (ที่ 3 จากซ้าย) อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมวิชาชีพ” กับ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ฯ นำโดย นางสาวปนัดดา วงค์จันตา (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา เสริมสร้างทักษะทางอาชีพของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แข็งแกร่ง ณ วิทยาลัยดุสิตธานี

โดยการลงนามความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบันในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในทักษะทางด้านอาชีพ การผลิตงานวิจัยให้มีคุณภาพ รวมไปถึงกิจกรรมต่าง ๆ โดยบุคลากรของวิทยาลัยดุสิตธานีจะเป็นผู้ดำเนินงานในการถ่ายทอดความรู้ รวมไปถึงการบรรยายให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน รวมไปถึงการสนับสนุนให้มีการพัฒนาสถานที่ฝึกปฏิบัติอาชีพระยะสั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะองค์ความรู้ในด้านที่จำเป็น เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02 721 7811 - 3
อีเมล pr.pr@dtc.ac.th
เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

aphondaworathan