http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
ข่าว CSR

โคคา-โคล่า รับรางวัล ‘องค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น’ จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11

กรุงเทพฯ 2 พฤศจิกายน 2563กลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย อันประกอบไปด้วย บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด รับรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับแพลทินัม (AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition Award at Platinum Level) จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ โดยโคคา-โคล่าได้รับรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นติดต่อกันเป็นปีที่ 11 จากการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการด้านความยั่งยืนต่างๆ ของ โคคา-โคล่า โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ การจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงกิจกรรมพนักงานจิตอาสา

บุคคลในภาพ

  1. นายสยาม สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (ซ้ายสุด)
  2. นายนันทิวัต ธรรมหทัย ผู้อำนวยการองค์กรสัมพันธ์ การสื่อสาร และความยั่งยืน บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย)
  3. นายธงชัย ศิริธร ที่ปรึกษา บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (ที่ 2 จากขวา)
  4. นางสุนันทา มณีโชติ เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย (ขวาสุด)
aphondaworathan