http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

แคนนอน สร้างฝายอนุรักษ์น้ำ (ต่อเนื่อง) ครั้งที่ 4

ชื่อโครงการ : แคนนอน สร้างฝายอนุรักษ์น้ำ (ต่อเนื่อง) ครั้งที่ 4
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
 
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานและชุมชนใกล้เคียง สร้างฝายมีชีวิตจำนวน 2 ฝาย ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน (ผาเก็บตะวัน) อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ภายใต้โครงการ “แคนนอน สร้างฝายอนุรักษ์น้ำ (ต่อเนื่อง) ครั้งที่ 4”

รายละเอียด :

“ผาเก็บตะวัน” ภายใต้พื้นที่ป่าเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน เป็นแหล่งรับน้ำธรรมชาติ เป็นแหล่งอาหาร แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และใช้ประโยชน์ให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง และหากไม่มีการชะลอการไหลของน้ำอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและท่วมบ้านเรือนประชาชน รวมถึงฤดูแล้งก็อาจขาดแคลนน้ำดิบสำหรับทำปะปา บริษัท แคนนอนฯ โรงงานนครราชสีมา ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร 2 ใกล้กับพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ดังนั้น ปริมาณน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมีผลกับพื้นที่ใกล้เคียงโดยตรง จึงมีความตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟู แหล่งน้ำธรรมชาติมาโดยตลอด โดยได้จัดกิจกรรมสร้างฝายอนุรักษ์น้ำในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลาน มาตั้งแต่ ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติทับลาน ประชาชนในชุมชนใกล้เคียง และพนักงานแคนนอน ประมาณ 70 คน ร่วมกันสร้างฝายมีชีวิตจำนวน 2 ฝาย ขนาด 3x1x1 เมตร และขนาด 5x1x1 เมตร ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำในฤดูฝนได้มากกว่า 200 ลบ.ม เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ และคงสภาพระบบนิเวศในพื้นที่ต่อไป
aphondaworathan