http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

เสริมสร้างสัมพันธ์ ส่งเสริมชุมชน อนุรักษ์ธรรมชาติ

ชื่อโครงการ : เสริมสร้างสัมพันธ์ ส่งเสริมชุมชน อนุรักษ์ธรรมชาติ
ชื่อองค์กร : บริษัท ดีเคเอสเอช สมอลลาน ฟิลด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท ดีเคเอสเอช สมอลลาน ฟิลด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมปลูกไม้โกงกาง เพื่อช่วยป้องกันชายฝั่งถูกกัดเซาะ รักษาระบบนิเวศชายฝั่งให้สมบูรณ์ และกระจายรายได้สู่ชุมชนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
รายละเอียด :

บริษัท ดีเคเอสเอช สมอลลาน ฟิลด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งเน้นการส่งมอบความเติบโตให้กับคู่ค้าทุกราย ควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคม ไม่ว่าจะเป็นการกระจายรายได้สู่ประชาชนผ่านการจ้างงานเป็นจำนวนมากทั่วประเทศไทย เรายังคำนึงถึงการตอบแทนคืนสังคมในด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนต่างๆ ในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 บริษัท ดีเคเอสเอช สมอลลาน ฟิลด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยนายสาริศ เกษมเศรษฐ ผู้จัดการทั่วไปและทีมบริหารได้ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรม "เสริมสร้างสัมพันธ์ ส่งเสริมชุมชน อนุรักษ์ธรรมชาติ" ด้วยการนำพนักงาน 120 คนร่วมปลูกไม้โกงกาง จำนวน 600 ต้น เพื่อช่วยป้องกันชายฝั่งถูกกัดเซาะ รักษาระบบนิเวศชายฝั่งให้สมบูรณ์ และกระจายรายได้สู่ชุมชนและชาวบ้านในชุมชน

aphondaworathan