http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

เส้นหมี่อบแห้งไวไว : สานฝัน ปันสุข ปีที่ 11 ณ บ้านโฮมฮัก จ. ยโสธร

ชื่อโครงการ : เส้นหมี่อบแห้งไวไว : สานฝัน ปันสุข ปีที่ 11 ณ บ้านโฮมฮัก จ. ยโสธร
ชื่อองค์กร : บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

รูปแบบโดยย่อ :
เส้นหมี่อบแห้งไวไว : สานฝัน ปันสุข ปีที่ 11 ณ บ้านโฮมฮัก จ. ยโสธร
มอบโรงเรือนสำหรับเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ อาทิ ไก่ไข่ ,โรงเลี้ยง ห่าน รวมไปถึงโรงเลี้ยงนกกระทา พร้อมกันนี้เรายังมอบพันธุ์สัตว์ต่างๆ อาทิ พันธุ์กบ-พันธุ์ปลา ให้กับทางมูลนิธิสุธาสินี น้อยอินทร์ เพื่อเด็กและเยาวชน จ.ยโสธร

รายละเอียด :

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เส้นหมี่อบแห้งไวไวนำโดย นายเอกพงษ์ คำเทพ ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารผลิตภัณฑ์ฯ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “สานฝัน ปันสุข ปีที่ 11” เพื่อมุ่งสร้างกำลังใจและมอบความสุขแก่น้องๆ ที่บ้านแห่งนี้ โดยร่วมกันทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี

โดย บ้านโฮมฮัก หรือ มูลนิธิสุธาสินี น้อยอินทร์ เพื่อเด็กและเยาวชน จ.ยโสธร แห่งนี้ ก่อตั้งโดย "ครูติ๋ว -สุธาสินี น้อยอินทร์" บ้านหลังน้อยที่รับหน้าที่ดูแลเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาต่างๆ ซึ่งครั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้มอบโรงเรือนสำหรับเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ อาทิ ไก่ไข่ ,โรงเลี้ยง ห่าน รวมไปถึงโรงเลี้ยงนกกระทา พร้อมกันนี้เรายังมอบพันธุ์สัตว์ต่างๆ อาทิ พันธุ์กบ-พันธุ์ปลา ให้กับทางมูลนิธิฯ โดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งเหล่านี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับน้องๆ ได้เป็นอย่างดีและสามารถให้นำผลผลิตที่ได้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีพหรือสร้างอาชีพให้เกิดรายได้ต่อไป และในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเคียงคู่คนไทยมาอย่างยาวนาน และยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการทำมอบสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ดังนั้น การทำกิจกรรมในครั้งนี้จึงมุ่งไปที่ การให้สิ่งที่สามารถต่อยอดความรู้ได้ ซึ่งเปรียบเสมือนการให้ทรัพย์สินที่มีคุณค่าอย่างไม่มีวันหมด ทำให้เขาสามารถนำไปใช้เลี้ยงตัวเอง ครอบครัว ตลอดจนสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ต่อไป ด้วยความเชื่อที่ว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่ คือการให้สิ่งที่ยั่งยืน

aphondaworathan