http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

English Class for Laemsing ภาษาอังกฤษเพื่อชุมชนแหลมสิงห์

ชื่อโครงการ : English Class for Laemsing ภาษาอังกฤษเพื่อชุมชนแหลมสิงห์
ชื่อองค์กร : Ridley Coporation (Thailand) Co., Ltd.
เกี่ยวกับองค์กร : เพื่อดำเนินธุรกิจวิจัยพัฒนา ผลิตผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง
 
รูปแบบโดยย่อ :
เป็นโครงการสอนภาษาอังกฤษจากชาวต่างชาติ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ ในบริเวณชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ โดยโครงการนี้มีเป้าหมายให้ความรู้ ความสามารถ ในการ พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ สำหรับเยาวชน นักเรียน ประชาชน โดยเริ่มจากการ สอนที่โรงงานปากน้ำแหลมสิงห์ (วันครู) ทุกวันพฤหัสบดี และโรงเรียนบ้านคลองกลอย มิตรภาพที่ 82 ทุกวัน อังคาร เนื่องจากยังขาดแคลนบุคคลากรที่มีความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษ และฝึกประสบการณ์จริงให้กับนักเรียนชั้น ประถม เพื่อกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น

รายละเอียด :
ริดลีย์ ให้ความสำคัญในเรื่องการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน เล็งเห็นว่าส่ิงที่สามารถส่งมอบต่อโดยที่จะเป็นความรู้ ความสามารถแบบยั่งยืน คือความรู้ ภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนี่งที่ทาง ริดลีย์ มีความชำนาญ จำได้แบ่งปัน การเสอนภาษาอังกฤษฟรี เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ และกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ในการงานอาชีพ ชีวิตปรจำวัน โดย สอนภาษาอังกฤษ ทุก ๆ วัน อังคาร และ วันพุธ วันละหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์

โดยหลักสูตรเน้น การพูด การฟัง ภาษาอังกฤษ จากชาวต่างชาติ ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียน กล้าแสดงออก พูด และใช้ภาษาอังกฤษ ฝึกการเขียน การผสมประโยคที่ถูกต้อง มีกิจกรรมเพลง ภาพยนต์ ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ และสร้างบรรยากาศการเรียนแบบบูรณาการ ฝึกให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการแนะนำนักท่องเทียวชาวต่างชาติ ให้ทราบถึงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวของ แหลมสิงห์ จ. จันทบุรี โดยมี Mr. Robert Devid Harvey กรรมการผู้จัดการ, Dr. Gay Elizablet Marsden Feed Trial Manager คุณธนัญชัย สถาพร ผุ้จัดการส่วนภูมิภาค ประเทศไทย บริษัท ริดลีย์ คอร์ปอเรชัน (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นครูผู้สอน
aphondaworathan