http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรเงรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย

ชื่อโครงการ : บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรเงรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย
ชื่อองค์กร : บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
รูปแบบโดยย่อ :
รายละเอียด :

โรงเรียน ตชด.บ้านดอยล้าน จ.เชียงราย (ภาคเหนือ) ประจำปี 2562
โครงการสานต่อความพอเพียงสู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทยปี3-2562 อาหารปลาที่โรงเรียนได้รับ : อาหารปลาเวิร์ค ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการฯ
นักเรียนได้รับโภชนาการที่ดีจากผลผลิตปลาที่มีโปรตีนสูง

aphondaworathan