http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

สนับสนุนน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID – 19

ชื่อโครงการ : สนับสนุนน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID – 19
ชื่อองค์กร : บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
รูปแบบโดยย่อ :
ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับ ฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ ลงพื้นที่บริจาคน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและชาวไร่อ้อยของบริษัทฯ จากการที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID – 19
รายละเอียด :
ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับ ฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ ลงพื้นที่บริจาคน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและชาวไร่อ้อยของบริษัทฯ จากการที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID – 19 ทำให้ภาครัฐ สั่งปิดหมู่บ้านและชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วยเขตตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด และตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย และพื้นที่ดังกล่าวนั้น ประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งอาหารแห้งและน้ำดื่ม ทางบริษัทฯ จึงได้มอบน้ำดื่มในพื้นที่ดังกล่าว
aphondaworathan