http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

แคนนอน สร้างงาน สร้างอาชีพ ในชุมชน

ชื่อโครงการ : แคนนอน สร้างงาน สร้างอาชีพ ในชุมชน
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร
 
รูปแบบโดยย่อ :
แคนนอนจัดกิจกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ ในชุมชน ณ ศาลาประชาคม (โป่งไผ่) ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียด :

วันที่ 13 มีนาคม 2563 บริษัทแคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด และคณะกรรมการ คณะทำงาน CSR จัดกิจกรรม แคนนอน สร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชน โดยเชิญวิทยากรชาวบ้านมาให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ได้แก่ มันฉาบ เผือกฉาบ กล้วยฉาบ หลังจากนั้นก็ให้ชาวบ้านในชุมชนปฏิบัติจริงทุกกระบวนการ เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชนโป่งไผ่
aphondaworathan