http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

พิธีส่งมอบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์โครงการ “พัฒนานวัตกรรมยางธรรมชาติไทยสู่อุตสาหกรรมโลก” (Trang Model)

ชื่อโครงการ : พิธีส่งมอบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์โครงการ “พัฒนานวัตกรรมยางธรรมชาติไทยสู่อุตสาหกรรมโลก” (Trang Model)
ชื่อองค์กร : Innovation Group (Thailand) Ltd.
เกี่ยวกับองค์กร : กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527 เราเป็นกลุ่มธุรกิจที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยคิดค้นนวัตกรรม และมีความชำนาญในเทคโนโลยีการผลิตมากว่า 30 ปี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ และบริการเกี่ยวกับ เคมี พลาสติก ยาง และโพลีเมอร์คุณภาพสูง จนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ที่ครอบคลุม ในอุตสาหกรรมหลายประเภท อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการจัดหาวัตถุดิบในกลุ่มโพลีเมอร์จากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ให้กับตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเน้นพัฒนาการให้บริการ ตามความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ
เว็บไซต์ : www.elastomer-polymer.com

รูปแบบโดยย่อ :
กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น โดย บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด ได้จัดทำโครงการ “พัฒนานวัตกรรมยางธรรมชาติไทยสู่อุตสาหกรรมโลก” โครงการระยะที่ 1 “Trang Model” โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง บจ. พี ไอ อินดัสทรี ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางเครือข่ายปะเหลียน และศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ กยท.

รายละเอียด :

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น โดย บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด ได้จัดทำโครงการ “พัฒนานวัตกรรมยางธรรมชาติไทยสู่อุตสาหกรรมโลก” โครงการระยะที่ 1 “Trang Model” โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง บจ. พี ไอ อินดัสทรี ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางเครือข่ายปะเหลียน และศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ กยท. โดย บจ. พี ไอ อินดัสทรี ได้จัดผู้เชี่ยวชาญเข้าวางระบบการการบริหารจัดการข้อมูล Traceability System

ส่วนที่ 1 จัดทำโปรแกรมสำเร็จรูป NR TREK® และ NR Packing® ที่เชื่อมโยงข้อมูลการผลิตจากสหกรณ์ในเครือข่ายของชุมนุมฯ มายังโรงงานบรรจุยางฯ

ส่วนที่ 2 จัดตั้งโรงงานบรรจุยางและศูนย์กระจายสินค้า ของชุมนุมฯ โดยจัดส่งวิศวกรเข้าไปดำเนินการออกแบบและติดตั้งระบบสายพานลำเลียง รวมถึงระบบชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ เพื่อบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาง

ส่วนที่ 3 จัดตั้งห้องทดสอบความหนืดของยาง และจัดทำระบบควบคุมมาตรฐานห้องทดสอบ โดยบริษัทฯ ได้บริจาคเครื่องวัดความหนืดของยาง (Mooney Viscometer) และ

ส่วนที่ 4 ดำเนินการวิจัยและสำรวจตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางให้สนองตอบความต้องการของอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ มูลค่าโครงการระยะที่ 1 รวมทั้งสิ้น 2,100,000 บาท

เนื่องด้วยโครงการนี้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก จากสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นโครงการที่สร้างความยั่งยืนให้กับยางธรรมชาติซึ่งภาครัฐให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จึงให้ บจ. พี ไอ อินดัสทรี นำเสนอรายละเอียดโครงการต่อ คุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการฯ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง

บริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก คุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้แก่ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางเครือข่ายปะเหลียน จ.ตรัง อีกทั้งยังเป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานบรรจุยางและศูนย์กระจายสินค้า ของชุมนุมสหกรณ์ฯ โดยมี คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการฯ, ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ จ.ตรัง, ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร จ.ตรัง, ผู้จัดการสหกรณ์ในชุมนุมฯ เครือข่ายปะเหลียน จ.ตรัง, ผจก.สกก. นาบอน และ ผจก. สกย. คลองรอพัฒนา ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563

aphondaworathan