http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

CSR PPYC@Bangsaen : กิจกรรมเก็บขยะริมหาดบางแสน

ชื่อโครงการ : CSR PPYC@Bangsaen : กิจกรรมเก็บขยะริมหาดบางแสน
ชื่อองค์กร : บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : เป็นบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง - ขนถ่ายสินค้าทางน้ำในประเทศและภูมิภาคเอเชีย ที่มีการจัดการเป็นเลิศด้านการบริการและมีมาตรฐานระดับสากล
เว็บไซต์ : www.ppyc.co.th

รูปแบบโดยย่อ :
คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด ได้ร่วมจัดทำกิจกรรม เก็บขยะริมหาดบางแสน ณ วันเสาร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด :
บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการดำเนินกิจการภายใต้หลักธรรมภิบาลที่ดี " ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้เลือกจัดกิจกรรม ณ ชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี ภายใต้ชื่อกิจกรรมว่า “PPYC Clean Up @Bangsan” กิจกรรมครั้งนี้ นอกจากจะทำให้พนักงานมีความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมช่วยกันเก็บขยะริมชายหาด พร้อมกับได้พักผ่อน และมีความสุขที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรม ยังจะเป็นการต่อยอดโดยให้พนักงานที่มาร่วมทำกิจกรรมสามารถนำสิ่งที่ได้ไปสื่อสารต่อพนักงานใต้บังคับบัญชาโดยเฉพาะพนักงานเรือ ให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม สร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
aphondaworathan