http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

อบรม เยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด อำเภอศรีมหาโพธิ

ชื่อโครงการ : อบรม เยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด อำเภอศรีมหาโพธิ
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน (ปราจีนบุรี) ประเทศไทย จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร
 
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ จัดอบรม เยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด อำเภอศรีมหาโพธิ

รายละเอียด :
การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด จำเป็นจะต้องดำเนินการทั้งมาตรการลดอุปทานของผู้ผลิตและผู้ค้า ควบคู่ไปกับการลดอุปสงค์ของผู้เสพ การลดอุปทานของผู้ผลิตหรือผู้ค้า จะเป็นเรื่องของการปราบปรามและการจับกุมผู้ผลิตและผู้ค้า ส่วนการลดอุปสงค์ของผู้เสพ คือ การสอนหรือการฝึกให้เด็กและเยาชนมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ สามารถเผชิญกับปัญหาได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการฝึกทักษะต่างๆ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม ในการจัดทำโครงการอบรม เยาชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด อำเภอศรีมหาโพธิ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ อำเภอศรีมหาโพธิ จะังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 21 โรงเรียน โดยจัดตัวแทนนักเรียนโรงเรียนละ 10 คน เพื่อเข้ารับการอบรม เยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา
aphondaworathan