http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

Better คืนน้ำใส ให้เจ้าพระยา

ชื่อโครงการ : Better คืนน้ำใส ให้เจ้าพระยา
ชื่อองค์กร : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้ให้บริการด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องครอบคลุมการบริหารจัดการกากฯ ได้รับการอนุญาตดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบำบัด / กำจัด กากอุตสาหกรรมทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย ได้แก่การบำบัด การกำจัด (ฝังกลบ) และการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ด้านพลังงานทดแทน
เว็บไซต์ : www.betterworldgreen.com

รูปแบบโดยย่อ :
พายเรือเก็บขยะบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ลานริมน้ำวัดจากแดง อำเภอบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียด :
กลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับวัดจากแดง อำเภอบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ เชิญชวนพนักงานจิตอาสาพายเรือเก็บขยะบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ลานริมน้ำ ภายใต้โครงการ BETTER คืนน้ำใสให้เจ้าพระยา เพื่อร่วมกันเก็บขยะ และบูรณาการความร่วมมือจัดการขยะอย่างครบวงจร โดยเริ่มจากนำขยะที่เก็บ มาคัดแยก รีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และส่วนที่ไม่สามารถนำกลับรีไซเคิลก็จะนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปผลิตกระแสไฟฟ้า
aphondaworathan