http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

แคนนอน อนุรักษ์ป่าชุมชนเขาสามสิบส่าง

ชื่อโครงการ : แคนนอน อนุรักษ์ป่าชุมชนเขาสามสิบส่าง
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
 
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัทแคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด ฝ่ายงาน CSR จัดให้มีกิจกรรม เพื่อตอบแทนและช่วยเหลือสังคมด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมีกิจกรรมสร้างแนวเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทาง 1.6 กิโลเมตร ติดป้ายชื่อพรรณไม้ที่สำคัญตลอดทางตามแนวเส้นทางแนวศึกษาธรรมชาติ จำนวน 50 ต้น

รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 คุณประยงค์ ไกรทอง ผู้จัดการฝ่ายงาน CSR ร่วมกับพนักงานจิตอาสาบริษัทแคนนอนในประเทศไทย ประชาชน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า รวมทั้งสิ้น จำนวน 100 คน ได้ดำเนินกิจกรรมสร้างแนวเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ติดป้ายชื่อพรรณไม้ ตามแนวเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ภายใต้ โครงการ แคนนอน อนุรักษ์ป่าชุมชนเขาสามสิบส่าง โดยร่วมกันถางเส้นทางเดินตามแนวเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และติดป้ายพรรณไม้ จำนวน 50 ชนิด ตลอดเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทาง 1.6 กิโลเมตร

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผืนป่าให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ วัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาสามสิบส่าง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศน์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมระหว่างพนักงานแคนนอนและชุมชน บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบไป พวกเราหวังและเชื่อว่ากิจกรรมนี้จะเพิ่มความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในหมู่พนักงานและสร้างประโยชน์กับชุมชนอย่างยั่งยืน แล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมครั้งต่อไป
aphondaworathan