http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

แคนนอนอนุรักษ์สัตว์น้ำ ปล่อยปลาท้องถิ่นสู่ธรรมชาติ ปีที่ 2

ชื่อโครงการ : แคนนอนอนุรักษ์สัตว์น้ำ ปล่อยปลาท้องถิ่นสู่ธรรมชาติ ปีที่ 2
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
 
รูปแบบโดยย่อ :
พนักงานจิตอาสาบริษัทแคนนอนในประเทศไทย พร้อมด้วยประชาชนในชุมชน ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลาตะโกก ปลากะแห จำนวนกว่า 50,000 ตัว และ ร่วมจัดเก็บขยะออกจากลำคลอง และบริเวณพื้นที่ในชุมชนท้องคุ้ง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 คุณประยงค์ ไกรทอง ผู้จัดการฝ่ายงานกิจการทั่วไป และ CSR ร่วมกับหน่วยงานราชการ และพนักงานจิตอาสาบริษัทแคนนอนในประเทศไทย พร้อมด้วยประชาชนในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน โดยได้ดำเนินกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลาตะโกก ปลากะแห จำนวนกว่า 50,000 ตัว และ ร่วมจัดเก็บขยะออกจากลำคลอง และบริเวณพื้นที่ในชุมชนท้องคุ้ง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้ โครงการ “แคนนอนอนุรักษ์สัตว์น้ำ ปล่อยปลาท้องถิ่นสู่ธรรมชาติ ปีที่ 2”

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างสมดุลทางธรรมชาติและขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืดในท้องถิ่น เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำธรรมชาติ และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานได้เห็นความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทางน้ำ ทั้งนี้ได้ส่งสริมให้พนักงาน หน่วยงานราชการและประชาชนในชุมชน สร้างความสามัคคีในชุมชนพร้อมกับสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่และยั่งยืน บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทำกิจกรรมในครั้งนี้ พนักงานทุกท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างประโยชน์กับชุมชนให้น่าอยู่และยั่งยืน แล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมครั้งต่อไป
aphondaworathan