http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

แคนนอน แบ่งปัน ประสบการณ์ความถนัดสู่น้องๆ ปีที่ 1 (สอนน้องใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและการหนีไฟเบื้องต้น)

ชื่อโครงการ : แคนนอน แบ่งปัน ประสบการณ์ความถนัดสู่น้องๆ ปีที่ 1 (สอนน้องใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและการหนีไฟเบื้องต้น)
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป

รูปแบบโดยย่อ :
บริษัทแคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้จัดกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ ดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟเบื้องต้นให้กับน้องๆ

รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2562 ฝ่ายงาน CSR ร่วมกับโรงเรียนชุมชนวัดกำแพง ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมฝึกซ้อมหนีไฟและการฝึกซ้อมดับเพลิง โดยนางประยงค์ ไกรทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการทั่วไปและ CSR ได้เรียนเชิญพนักงานจิตอาสาที่มีทักษะความรู้ด้านวิชาชีพเกี่ยวกับความปลอดภัยและชีวอนามัยของบริษัทและได้ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิง มาให้ความรู้กับนักเรียนด้านการดับเพลิงเบื้องต้น สาธิตกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ และการอพยพหนีไฟ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรครูได้มีความรู้ความเข้าใจถึงความปลอดภัยจากภัยพิบัติประเภทอัคคีภัย เตรียมความพร้อมและสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนและบุคลากรครูถึงความปลอดภัยขณะเกิดเหตุ ตลอดจนเพื่อช่วยเหลือตนเองได้ในเบื้องต้นเมื่อเกิดอัคคีภัย

ซึ่งในการซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีภัยในครั้งนี้ มีด้วยการบรรยายกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ และการอพยพหนีไฟ, สาธิตการดับเพลิง, ซ้อมอพยพผู้ประสบภัยการหนีไฟเบื้องต้น นักเรียนให้ความสนใจและฝึกปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้นได้ บริษัทแคนนอน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและการหนีไฟเบื้องต้นทางน้องๆ นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์และให้ความรู้กับบุคคลในชุมชนได้
aphondaworathan